Obchodní podmínky - TownOut

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

pro užívání služeb internetového obchodu umístěného na www.townout.cz a rezervačního systému dostupného na https://townout.reenio.cz/

provozované společností TOWNOUT s.r.o., se sídlem Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 08742341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C, vložka 115208 (dále jen „TOWNOUT“)

ČÁST I. VOP (čl. 1. až 4.): ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1. Úvodní ujednání:
 1.  
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluv uzavíraných mezi TOWNOUT a jinou fyzickou nebo právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.townout.cz a dále práva a povinnosti smluvní stran vzniklé užíváním rezervačního systému dostupného na https://townout.reenio.cz/.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se skládají z následujících částí:
   1. ČÁST I. VOP (čl. 1. až 4.): ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   2. ČÁST II. VOP (čl. 5. až 7.): NABÍDKA KARAVANŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, KUPNÍ SMLOUVA
   3. ČÁST III. VOP (čl. 8. až 12.): SLUŽBA KUP A PŮJČUJ
   4. ČÁST IV. VOP (čl. 13. až 28.): PŮJČOVNA A PRONÁJEM PŘEDMĚTNU NÁJMU
   5. ČÁST V. VOP (čl. 29. až 31.) – DALŠÍ UJEDNÁNÍ
 • 2. Vymezení pojmů:
 1.  
  1.  
   1. Pojmy uvedené v těchto VOP s velkým písmenem mají následující význam:
    1. Hlavní sezónou se rozumí období od 1.6. do 14.9. kalendářního roku.
    2. Karavanem se rozumí karavan zakoupený Zájemcem u TOWNOUT.
    3. Kaucí se rozumí vratná jistota složená Nájemcem Pronajímateli pro případ, že by vznikla Pronajímateli peněžitá pohledávka vůči Nájemci, zejména z důvodu poškození či nadměrného opotřebení Předmětu nájmu, jejího příslušenství či vybavení. Kauce se skládá v hotovosti při převzetí Předmětu nájmu Nájemcem. 
    4. Kup a půjčuj se rozumí služba, která umožňuje Kupujícímu nabízet Karavan zakoupený u SYRER TRADE k pronájmu třetím osobám (Zákazníkům) prostřednictvím Webové stránky a Rezervačního systému.
    5. Kupní cenou se rozumí kupní cena Zboží, vč. DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
    6. Nájemcem se rozumí Zákazník, který uzavřel Nájemní smlouvu.
    7. Nájemní smlouvou se rozumí smlouva o nájmu věci movité uzavřená na Předmět nájmu mezi Nájemcem a TOWNOUT (je-li Předmět nájmu ve vlastnictví TOWNOUT) nebo mezi Nájemcem a Pronajímatelem (je-li Předmět Nájmu ve vlastnictví Pronajímatele).
    8. Nájemným se rozumí úplata hrazená Nájemcem za pronájem Předmětu nájmu dle Nájemní smlouvy. Stane-li se TOWNOUT plátcem DPH, zahrnuje Nájemné i DPH v zákonem stanovené výši. Je-li Pronajímatel plátcem DPH, zahrnuje Nájemné i DPH v zákonem stanovené výši.
    9. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
    10. Pronajímatelem se rozumí Zájemce, který uzavřel s SYRER TRADE kupní smlouvu na koupi Karavanu, a zároveň uhradil celou Kupní cenu sjednanou v takové kupní smlouvě, a zároveň uzavřel s TOWNOUT Zprostředkovatelskou smlouvu. Pronajímatel na základě Zprostředkovatelské smlouvy využívá k inzerci pronájmu Předmětu nájmu Webové stránky a k Rezervaci Předmětu nájmu Rezervační systém. Pronajímatel dále na základě Nájemní smlouvy poskytuje Nájemci Předmět nájmu do dočasného užívání za sjednané Nájemné. 
    11. Prostory se rozumí půjčovny nebo jiné prostory TOWNOUT, a to zejména půjčovna na adrese Na Lánech 25, 141 00 Praha 4, půjčovna na adrese Sokolovská 1069/254, 190 00 Praha 9 a půjčovna na adrese Popůvky 23, 664 41 Brno.
    12. Provizí se rozumí odměna TOWNOUT za zprostředkovatelskou činnost dle Zprostředkovatelské smlouvy.
    13. Provozní dobou se rozumí doba denně od 9:00 hod. do 15:30 hod.
    14. Předmětem nájmu se rozumí karavan, vozidlo, elektrokolo či jejich doplňkové příslušenství nabízené k pronájmu prostřednictvím Webové stránky a Rezervačního systému.
    15. Překážkou vyšší moci se rozumí událost, která kumulativně splňuje znaky uvedené v čl. 28. těchto VOP.
    16. Půjčovnou se rozumí služba provozovaná prostřednictvím Webové stránky pod záložkou Půjčovna, prostřednictvím které je možné prohlížet jednotlivé Předměty nájmu, informovat se o podmínkách nájmu a Rezervovat Předmět Nájmu (za použití Rezervačního systému). 
    17. Rezervací se rozumí zarezervování Předmětu nájmu Zákazníkem na období požadované Zákazníkem prostřednictvím Rezervačního systému. 
    18. Rezervační smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi TOWNOUT a Zákazníkem, na základě které se TOWNOUT zavazuje rezervovat pro Zákazníka Předmět nájmu poptávaný Zákazníkem a za podmínek uvedených v Rezervaci (s tím, že slevy jsou poskytovány toliko za splnění podmínek stanovených pro vznik nároku na slevu), uzavřít se Zákazníkem Nájemní smlouvu (je-li Předmět nájmu ve vlastnictví TOWNOUT) anebo zprostředkovat Zákazníkovi uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímatelem (není-li Předmět nájmu ve vlastnictví TOWNOUT). 
    19. Rezervačním systémem se rozumí rezervační systém TOWNOUT dostupný na https://townout.reenio.cz/.
    20. Rezervačním poplatek se rozumí částka odpovídající výši Nájemného, kterou Zákazník zaplatí TOWNOUT na základě Rezervace, má-li zájem o uzavření Rezervační smlouvy, a která bude v případě uzavření Nájemní smlouvy započtena na Nájemné, případně ze které budou strženy Stornopoplatky, smluvní pokuty či jiné platební závazky Zákazníka vůči TOWNOUT, zejména peněžité náhrady újmy způsobené porušením povinností Zákazníka stanovených v těchto VOP.
    21. Spotřebitelem se rozumí v souladu s § 419 Občanského zákoníku, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
    22. Stornopoplatky se rozumí smluvní pokuta, kterou je Zákazník povinen uhradit TOWNOUT v případech stanovených v těchto VOP. 
    23. SYRER TRADE se rozumí společnost SYRER TRADE s.r.o., IČO: 07681470, se sídlem Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C, vložka 109534.
    24. TOWNOUT se rozumí společnost TOWNOUT s.r.o., se sídlem Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 08742341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod oddílem C, vložka 115208.
    25. Údržbou se rozumí kompletní úklid interiéru, důkladné vysátí, umytí plastů, vyčištění oken a vytření rámů dveří.
    26. Uživatelským účtem se rozumí se rozumí neveřejná část Webové stránky, která je Zájemci či Zákazníkovi přístupná pouze po zadání jím zvolených přihlašovacích údajů. Uživatelský účte je možné založit registrací na Webové stránce. 
    27. Vedlejší sezónou se rozumí se rozumí období od 1.4. do 31.5. a od 15.9. do 31.10. kalendářního roku.
    28. VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro užívání služeb internetového obchodu umístěného na www.townout.cz a rezervačního systému dostupného na https://townout.reenio.cz/
    29. Webovou stránkou se rozumí webová stránka umístněná na internetové adrese www.townout.cz provozovaná TOWNOUT.
    30. Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o koupi karavanu od SYRER TRADE anebo o využití služby Kup a půjčuj.
    31. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má zájem o uzavření Nájemní smlouvy.
    32. Zbožím se rozumí karavany a doplňkového příslušenství ke karavanům inzerované k prodeji na Webové stránce.
    33. Zprostředkovatelskou smlouvou se rozumí smlouva mezi TOWNOUT a Pronajímatelem, na základě které TOWNOUT zprostředkovává Pronajímateli uzavření Nájemních smluv.
 2.  
  1.  
   1.  
 3.  
  1.  
 • 3. Webová stránka:
 1.  
  1. Webová stránka slouží zejména k:
   1. nabídce Zboží za účelem jejich prodeje Zájemci;
   2. vymezení podmínek, za nichž může Zájemce, který si zakoupil karavan u SYRER TRADE, využívat službu Kup a půjčuj;
   3. vymezení podmínek, za nichž si mohou Zákazníci rezervovat Předmět nájmu a uzavřít Nájemní smlouvy. 
  2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikajících v případech uvedených v čl. 3.1.1. až 3.1.3. těchto VOP.
  3. TOWNOUT umožňuje komukoliv přístup na Webovou stránku, bezplatně si prohlížet jejich obsah, včetně specifikace jednotlivých Předmětů nájmu (zejména karavanů), a to i bez zřízení Uživatelského účtu.
  4. TOWNOUT neodpovídá za nepřetržitou dostupnost Webové stránky a Rezervačního systému. TOWNOUT je oprávněn provádět odstávky Webové stránky a Rezervačního systému.
 • 4. Uživatelský účet a jeho dostupnost:
 1.  
  1. Na základě registrace Zájemce provedené na Webové stránce může Zájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zájemce provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webová stránka umožňuje, může Zájemce provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z Webové stránky.
  2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání Zboží je Zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zájemcem v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou ze strany TOWNOUT považovány za správné. 
  3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. 
  4. Zájemce není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. 
  5. TOWNOUT může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zájemce svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zájemce poruší své povinnosti ze Smlouvy. 
  6. Zájemce bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení TOWNOUT, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. TOWNOUT neodpovídá za nepřetržitou dostupnost Uživatelského účtu, zejména s ohledem na odstávky Webové stránky a Rezervačního systému.

ČÁST II. VOP (čl. 5. až 7.): NABÍDKA KARAVANŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, KUPNÍ SMLOUVA

 • 5. Uvození části II. VOP:
 1.  
  1. Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nabídkou Zboží prostřednictvím Webové stránky za účelem jeho prodeje.
 • 6. Nabídka Zboží za účelem jeho prodeje:
 1.  
  1. Webová stránka obsahuje informace o Zboží ve vlastnictví SYRER TRADE, jejichž prodej TOWNOUT zprostředkovává. 
  2. Zájemce bere na vědomí, že veškerá prezentace Zboží umístěná ve Webové stránce je informativního charakteru a SYRER TRADE není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Využitím poptávkového formuláře umístěného na Webové stránce nedochází k uzavření kupní smlouvy ohledně Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
  3. TOWNOUT prostřednictvím Webové stránky zprostředkovává prodej:
   a) Zboží, které je skladem, a tudíž i k okamžitému odběru (skladové Zboží),
   b) Zboží, které může být na základě kupní smlouvy uzavřené s kupujícím sestaveno dle požadavků kupujícího a dopraveno do České republiky (Zboží z dovozu).
  4. Webová stránka dále obsahuje informace o základní výbavě karavanu, jeho základní prodejní cenu (tj. cena daného modelu se základní výbavou) a ceník doplňkové výbavy. Prodejní cena karavanu nezahrnuje náklady spojených s balením či dodáním Zboží. Informace o veškerých nákladech spojených s balením a dodáním zboží budou Zájemce sděleny na základě poptávky konkrétního Zboží, a to zejména v závislosti na tom, zda se jedná o Zboží skladové nebo Zboží z dovozu. Ceny Zboží uvedené na Webové stránce zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost SYRER TRADE uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  5. Zájemce o koupi Zboží vyplní poptávkový formulář umístěných na Webové stránce. Poptávkový formulář obsahuje zejména následující informace: jméno a příjmení, e-mail, telefon, model karavanu, případně zprávu pro příjemce. 
  6. Odeslání poptávkového formuláře Zájemce souhlasí s tím, aby byl ze strany SYRER TRADE anebo SYRER TRADE kontaktován s nabídkou prodeje Zboží. 
  7. Smluvní vztah mezi SYRER TRADE a Zájemcem vzniká uzavřením písemné kupní smlouvy, jejíž návrh SYRER TRADE předloží Zájemci. 
  8. Náklady vzniklé stranám při jednání o uzavření kupní smlouvy anebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, na zaslání písemné kupní smlouvy apod.) si hradí každá ze stran samostatně. Ustanovení § 1729 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
 2.  
 • 7. Práva a povinnosti smluvních stran v případě uzavření kupní smlouvy:
 1.  
  1. Není-li kupní smlouvou mezi SYRER TRADE a Zájemcem sjednáno jinak, vztahují se na smluvní vztah z takto uzavřené kupní smlouvy následující ujednání:
  2. V případě prodeje a koupě skladového Zboží z dovozu Zájemce uhradí Kupní cenu, včetně veškerých dalších sjednaných nákladů, bezhotovostním převodem na účet SYRER TRADE ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne kupní smlouvy. 
  3. V případě prodeje a koupě Zboží z dovozu Zájemce uhradí Kupní cenu, včetně veškerých dalších sjednaných nákladů, bezhotovostním převodem, a to po částech následovně:
   1. prvá část Kupní ceny ve výši 50 % z Kupní ceny Zájemce uhradí SYRER TRADE ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 
   2. druhá část Kupní ceny ve výši doplatku Kupní ceny Zájemce uhradí SYRER TRADE na základě faktury vystavené SYRER TRADE. Tuto fakturu je SYRER TRADE oprávněn vystavit kdykoliv po vyhotovení Zboží (vyhotovením Zboží se rozumí stav Zboží, který odpovídá jeho specifikaci dle kupní smlouvy, byť Zboží dosud nebylo dopraveno k předání Zájemci). Splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů.
  4. Jakákoli platba Zájemce ve prospěch SYRER TRADE se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet SYRER TRADE. 
  5. Není-li kupní smlouvou ujednáno jinak, je místem pro předání a převzetí Zboží adresa provozovny TOWNOUT: TOWNOUT s.r.o., Prušánecká 4208/9, Židenice, 628 00 Brno.
  6. SYRER TRADE je povinen předat Zboží Zájemci nejdříve poté, co bude uhrazeno 100% Kupní ceny. Termíny dodání Zboží se řídí ujednáními kupní smlouvy. 
  7. K převzetí Zboží SYRER TRADE vyzvat Zájemce nejméně tři dny přede dnem předání a převzetí Zboží. K převzetí Zboží je SYRER TRADE oprávněn vyzvat Zájemce i dříve. O předání a převzetí Zboží bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol.
  8. Je-li Zájemce v prodlení s úhradou jakékoli části Kupní ceny, je SYRER TRADE oprávněn odmítnout předání Zboží. Za trvání prodlení Zájemce podle předchozí věty se SYRER TRADE nemůže dostat do prodlení s předáním Zboží.
  9. Je-li Zájemce v prodlení s převzetím Zboží, je povinen zaplatit SYRER TRADE poplatek za uskladnění Zboží ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím Zboží. SYRER TRADE má dále v takovém případě nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, která je splatná do deseti dnů ode dne, kdy SYRER TRADE vyzval Zájemce k jejímu zaplacení.
  10. Zájemce je povinen Zboží při převzetí prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech Zboží. Neučiní-li tak, nemusí být uznán nárok SYRER TRADE z následně vytýkaných zjevných vad Zboží. 
  11. Má-li Zboží vady, které hrubě brání jeho užívání, a je-li nepřevzetí Zboží důsledkem takových vad, Zájemce není v prodlení s převzetím Zboží.
  12. SYRER TRADE předá Zájemci Zboží s veškerým povinným vybavením dle platných právních předpisů a doklady nezbytnými pro řádný provoz Zboží (v případě karavanu zejména s vyznačenou platnou technickou kontrolou, technickým průkazem a osvědčením o technickém průkazu).
  13. Převzetím Zboží, jehož Kupní cena byla v plné výši uhrazena, se Zájemce stává jeho vlastníkem a přechází na něj nebezpečí škody na věci. Je-li Zájemce v prodlení s převzetím Zboží, nestává se jeho vlastníkem, ale nebezpečí škody na věci na Zájemce přechází dnem následujícím uplynutí posledního dne lhůty, v níž byl Zájemce povinen Zboží převzít.
  14. Je-li smluvními stranami sjednáno, že SYRER TRADE za úplatu zajistí podání žádosti na zápis změny vlastníka Zboží v registru vozidel, je Zájemce povinen poskytnout SYRER TRADE veškerou nezbytnou součinnost, která je k tomu vyžadována, zejména vystavit ve prospěch SYRER TRADE písemnou plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem zmocnitele k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka Zboží v registru vozidel.  

ČÁST III. VOP (čl. 8 až 12): SLUŽBA KUP A PŮJČUJ

 • 8. Uvození části III. VOP:
 •  
  1. Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se službou Kup a půjčuj.
 • 9. Služba Kup a půjčuj:
 1.  
  1. TOWNOUT prostřednictvím Webové stránky provozuje službu Kup a půjčuj. Služba Kup a půjčuj je úplatnou službou, kterou mohou Zájemci využívat na základě Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené mezi SYRER TRADE a Zájemcem, jejímž předmětem je zprostředkování uzavření Nájemních smluv za podmínek stanovených Zprostředkovatelskou smlouvou a těmito VOP.
  2. Služba Kup a půjčuj umožňuje Zájemcům, kteří si u SYRER TRADE zakoupili Karavan, takový Karavan nabízet k zapůjčení třetím osobám (Zákazníkům) prostřednictvím Webové stránky a Rezervačního systému (dostupného z: https://townout.reenio.cz/). 
  3. Účelem služby Kup a půjčuj je pronájem Karavanů třetím osobám v co nejširší možné míře. 
  4. Službu Kup a půjčuj není možno využít k pronájmu jiných věcí, než jsou Karavany zakoupené u SYRER TRADE. Tím není dotčeno oprávnění TOWNOUT využívat službu Kup a půjčuj k pronájmu jakýchkoli movitých věcí ve vlastnictví TOWNOUT či třetích osob. 
  5. Není-li dále uvedeno jinak nebo smluvními stranami sjednáno jinak, je Zájemce oprávněn užívat službu Kup a půjčuj na pozici Pronajímatele při splnění následujících podmínek:
   1. Zájemce uzavřel s SYRER TRADE kupní smlouvy na koupi Karavanu, a zároveň
   2. Zájemce uhradil celou Kupní cenu sjednanou v kupní smlouvě dle čl. 9.5.1 těchto VOP, a zároveň
   3. Zájemce uzavřel s TOWNOUT Zprostředkovatelskou smlouvu.
 • 10. Varianty služby Kup a půjčuj:
 1.  
  1. TOWNOUT nabízí Zájemcům dvě varianty služby Kup a půjčuj
   1. První varianta: Karavan je půjčován (předáván nájemci a přebírán od nájemce) z Prostor TOWNOUT za podmínek dále stanovených;
   2. Druhá varianta: Karavan zůstává po dobu, po kterou není pronajímán, u Pronajímatele, který však k inzerci Karavanu a k jeho pronájmu využívá Webové stránky a Rezervační systém, za podmínek dále stanovených.
  2. Podmínky využívání první varianty služby Kup a půjčuj (tj. z Prostor TOWNOUT dle čl. 10.1.1. těchto VOP):
   1. Karavan je v průběhu Vedlejší sezóny a Hlavní sezóny, po dobu, po kterou není užíván Pronajímatelem nebo Nájemcem, umístěn v Prostorách TOWNOUT. 
   2. TOWNOUT se zavazuje Karavan umístit na Webové stránce, záložka Půjčovna (dostupné z: https://townout.cz/pujcovna-karavanu/) a zařadit jej do Rezervačního systému. TOWNOUT dále bude službu Kup a půjčuj a jednotlivé Karavany dle své vlastní úvahy aktivně propagovat na sociálních sítích a prostřednictvím reklamy v internetových vyhledávačích.
   3. TOWNOUT dále za Pronajímatele zajišťuje veškerou komunikaci se Zákazníky, jež mají zájem o pronájem Karavanu, zajišťuje rovněž uzavření Nájemní smlouvy, předání Karavanu Nájemci a převzetí Karavanu od Nájemce, Údržbu Karavanu po jeho převzetí od Nájemce, kontrolu splnění povinností Nájemce z Nájemní smlouvy při skončení nájmu a kontrolu stavu a poškození Karavanu při převzetí od Nájemce. 
   4. Po dobu trvání nájmu TOWNOUT poskytuje Nájemci technickou podporu na telefonním čísle, které Nájemci sdělí při předání Předmětu nájmu.
   5. Po každém převzetí Karavanu TOWNOUT provede kontrolu Karavanu, sepíše s Nájemcem předávací protokol, v němž zaznamená zejména vady či poškození Karavanu a porušení povinností Nájemce z Nájemní smlouvy (například neprovedení úklidu interiéru, chybějící vybavení apod.) – v takovém případě pořídí i fotodokumentaci.
   6. Pronajímatel je povinen poskytnout TOWNOUT veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Zprostředkovatelské smlouvy a k pronájmu Karavanu prostřednictvím služby Kup a půjčuj a Půjčovny. Pronajímatel je povinen udělit TOWNOUT plnou moc, na základě níž bude TOWNOUT oprávněn jednat v rozsahu ujednání čl. 10.2. těchto VOP za Pronajímatele.
   7. Pronajímatel bere na vědomí, že Karavany mohou být po dobu, kdy nejsou užívány, umístěny ve venkovních, nezastřešených Prostorech TOWNOUT. 
   8. TOWNOUT na základě Zprostředkovatelské smlouvy pro Pronajímatele zajišťuje převzetí úhrady zejména:
    – Nájemného (z Rezervačního poplatku složené Zákazníkem);
    – vratné Kauce.
   9. Provize TOWNOUT za poskytování služeb Kup a půjčuj (první varianta – z Prostor TOWNOUT), činí 50% ze sjednaného Nájemného.
  3. Podmínky využívání druhé varianty služby Kup a půjčuj (tj. od Pronajímatele dle čl. 10.1.2. těchto VOP):
   1. Karavan zůstává po dobu, po kterou není užíván, u Pronajímatele, ale Pronajímatel k pronájmu Karavanu užívá Webovou stránku a Rezervační systém.
   2. TOWNOUT se zavazuje Karavan umístit na Webové stránce, záložka Půjčovna (dostupné z: https://townout.cz/pujcovna-karavanu/) a zařadit jej do Rezervačního systému. TOWNOUT dále bude službu Kup a půjčuj a jednotlivé Karavany dle své vlastní úvahy aktivně propagovat na sociálních sítích a prostřednictvím reklamy v internetových vyhledávačích.
   3. TOWNOUT informuje Pronajímatele o každé Rezervaci Karavanu Pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje kontaktovat neprodleně Zákazníka, potvrdit mu přijetí Rezervace a uzavřít se Zákazníkem, který uhradil Rezervační poplatek, Nájemní smlouvu za podmínek uvedených v Rezervaci Zákazníka.
   4. TOWNOUT na základě Zprostředkovatelské smlouvy pro Pronajímatele zajišťuje převzetí úhrady:
    – Nájemného (z Rezervačního poplatku složené Zákazníkem).
   5. Provize TOWNOUT za poskytování služeb Kup a půjčuj (druhá varianta – od Pronajímatele), činí 30% ze sjednaného Nájemného.
  4. Společné podmínky využívání služby Kup a půjčuj:
   1. TOWNOUT informuje Zákazníka neprodleně, zpravidla nejpozději do 3 dnů o přijetí či nepřijetí Rezervace postupem podle čl. 15.4. těchto VOP. 
   2. TOWNOUT informuje Pronajímatele neprodleně, zpravidla nejpozději do 3 dnů o každé Rezervaci Karavanu Pronajímatele. 
   3. Pronajímatel bere na vědomí, že pořadí Předmětů nájmu nabízených k pronájmu na Webové stránce je plně v dispozici TOWNOUT a TOWNOUT není povinen v nabídce jakkoli upřednostňovat nebo jinak zvýhodňovat Pronajímatele.
 2.  
 • 11. Poptávka služby Kup a půjčuj, Zprostředkovatelská smlouva:
 1.  
  1. Zájemce o využití služby Kup a půjčuj může TOWNOUT kontaktovat zejména skrze:
   1. skrze poptávkový formulář umístěných na Webové stránce, záložka Kup a půjčuj;
   2. e-mailem, nebo
   3. osobně v provozovně TOWNOUT.
  2. Příslušný poptávkový formulář umístěných na Webové stránce, záložka Kup a půjčuj, obsahuje zejména následující informace: jméno a příjmení, e-mail, telefon, označení, o kterou variantu služby Kup a půjčuj má Zájemce zájem (porovnej čl. 10.1.1. a 10.1.2. těchto VOP), případně zprávu pro příjemce. Odeslání poptávkového formuláře Zájemce souhlasí s tím, aby byl ze strany TOWNOUT kontaktován s nabídkou uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. 
  3. Smluvní vztah, jehož předmětem je služba Kup a půjčuj mezi TOWNOUT a Zájemcem, vzniká uzavřením písemné Zprostředkovatelské smlouvy, jejíž návrh TOWNOUT předloží Zájemci. 
  4. Náklady vzniklé stranám při jednání o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy anebo v souvislosti s uzavřením Zprostředkovatelskou smlouvou (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, na zaslání písemné kupní smlouvy apod.) si hradí každá ze stran samostatně. Ustanovení § 1729 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
 • 12. Vyloučení odpovědnosti:
  1. TOWNOUT není odpovědný za jakoukoli újmu vzniklou Pronajímateli v důsledku jednání či opomenutí Nájemce či třetích osob, zejména za jakoukoli újmu způsobenou na Karavanu v době jeho pronájmu. 

ČÁST IV. VOP (čl. 13. až 28): PŮJČOVNA A PRONÁJEM PŘEDMĚTNU NÁJMU

 • 13. Uvození části IV. VOP:
 1.  
  1. Tato část VOP upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nabídkou Předmětů nájmu prostřednictvím Webové stránky (záložka Půjčovna) a Rezervačního systému za účelem jejich pronájmu Zákazníkům.
  2. Tato část VOP neupravuje vzájemná práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele vzniklé z Nájemní smlouvy, která byla uzavřena za podmínek uvedených v čl. 14.2.4. těchto VOP.
 • 14. Vlastnictví Předmětu nájmu a postavení TOWNOUT:
 1.  
  1. TOWNOUT nabízí prostřednictvím Webové stránky (záložka Půjčovna) a Rezervačního systému pronájem Předmětů nájmu, jež jsou:
   1. ve vlastnictví TOWNOUT;
   2. ve vlastnictví třetích osob za podmínek uvedených v části III. těchto VOP. 
  2. TOWNOUT informuje o svém postavení v rámci jednotlivých smluvních vztahů souvisejících s nájmem Předmětů nájmu:
   1. Rezervační smlouva: Rezervační smlouva je uzavírána mezi TOWNOUT a Zákazníkem.
   2. Zprostředkovatelská smlouva: Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána mezi TOWNOUT a Pronajímatelem. TOWNOUT na základě Zprostředkovatelské smlouvy zprostředkovává uzavření Nájemní smlouvy mezi Zákazníkem a Pronajímatelem.
   3. Zástupce Pronajímatele: V případě, že Pronajímatel udělil TOWNOUT plnou moc o příslušném obsahu, zastupuje TOWNOUT Pronajímatele rovněž při dalším jednání se Zákazníkem, zejména při uzavření Nájemní smlouvy a při fyzickém předávání a přebírání Předmětu nájmu. TOWNOUT je v takovém případě v pozici zástupce Pronajímatele. Z Nájemní smlouvy jsou však zavázáni Nájemce (Zákazník) a Pronajímatel. TOWNOUT není povinen nahradit Nájemci (Zákazníkovi) či Pronajímateli škodu vzniklou porušením jejich smluvních či zákonných povinností plynoucích z Nájemní smlouvy a z nájemního vztahu. TOWNOUT má práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Rezervační smlouvy a Zprostředkovatelské smlouvy. TOWNOUT na základě Zprostředkovatelské smlouvy pro Pronajímatele zajišťuje uhrazení Nájemného z Rezervačního poplatku složeného Zákazníkem.
   4. Zprostředkovatel: V případě, že Pronajímatel neudělil TOWNOUT plnou moc, TOWNOUT zprostředkovává uzavření Nájemní smlouvy předáním kontaktů mezi Zákazníkem a Pronajímatelem s tím, že návrh Nájemní smlouvy je Nájemci předkládán Pronajímatelem samotným a Nájemní smlouva je uzavřena bez toho, že by TOWNOUT při uzavírání a dalším jednání se Zákazníkem zastupoval Pronajímatele. TOWNOUT není zástupcem Pronajímatele. Z Nájemní smlouvy jsou zavázáni Nájemce (Zákazník) a Pronajímatel. TOWNOUT není povinen nahradit Nájemci (Zákazníkovi) či Pronajímateli škodu vzniklou porušením jejich smluvních či zákonných povinností plynoucích z Nájemní smlouvy a z nájemního vztahu. TOWNOUT má práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Rezervační smlouvy a Zprostředkovatelské smlouvy. TOWNOUT na základě Zprostředkovatelské smlouvy pro Pronajímatele zajišťuje uhrazení Nájemného z Rezervačního poplatku složeného Zákazníkem.
   5. TOWNOUT jako pronajímatel: Je-li Předmětem nájmu věc ve vlastnictví TOWNOUT, uzavírá TOWNOUT (na straně pronajímatele) Nájemní smlouvu se Zákazníkem (na straně nájemce).
 • 15. Rezervace Předmětu nájmu a Rezervační smlouva:
 1.  
  1.  
   1. Zákazník je před uzavřením Nájemní smlouvy oprávněn Předmět nájmu rezervovat, a to:
    1. skrze Rezervační systém, 
    2. e-mailem, nebo
    3. osobně v provozovně TOWNOUT.
   2. Zákazník může provést Rezervaci Předmětu nájmu zejména prostřednictvím Rezervačního systému. Zákazník si v takovém případě dle svých preferencí Předmět nájmu a období, po které si chce Předmět nájmu pronajmout. Do záložky Rezervace se automaticky propíše místo vypůjčení, Předmět nájmu, Nájemné za jeden den nájmu a celková výše Nájemného po zohlednění délky nájmu a případných slev. Zákazník do Rezervace uvádí zejména jméno a příjmení, e-mail a telefon Zákazníka. Zákazník je oprávněn zvolit příslušnou slevu z Rezervačního poplatku. Nárok na slevu z Rezervačního poplatku však Zákazníkovi vzniká toliko při splnění podmínek uvedených v čl. 19. těchto VOP. Celková výše Nájemného uvedená v Rezervaci odpovídá rovněž výši Rezervačního poplatku – to vše za předpokladu, že Zákazník uplatnil toliko slevy, na něž mu vznikl nárok dle v čl. 19. těchto VOP; v opačném případě TOWNOUT na základě přijaté Rezervace informuje Zákazníka o výši Nájemného a Rezervačního poplatku. 
   3. Podmínkou užívání Rezervačního systému je souhlas Zákazníka s těmito VOP. Odesláním Rezervace Zákazník souhlasí s těmito VOP.
   4. TOWNOUT na základě obdržené Rezervace provede kontrolu dostupnosti Předmětu nájmu v období požadovaném Zákazníkem a nárok Zákazníka na případné slevy ve smyslu čl. 19. těchto VOP. V návaznosti na to TOWNOUT Zákazníkovi potvrdí přijetí Rezervace nebo bude Zákazníka kontaktovat za účelem vyjasnění podmínek Rezervace Předmětu nájmu. 
   5. Doručením potvrzením o přijetí Rezervace ze strany TOWNOUT je mezi TOWNOUT a Zákazníkem uzavřena Rezervační smlouva. 
   6. TOWNOUT potvrzení o přijetí Rezervace zašle Zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu Nájemce uvedenou v Rezervaci nebo za tímto účelem sdělenou TOWNOUT. 
   7. Na základě Rezervační smlouvy se TOWNOUT zavazuje rezervovat pro Zákazníka Předmět nájmu poptávaného Zákazníkem a za podmínek uvedených v Rezervaci (s tím, že slevy jsou poskytovány toliko za splnění podmínek stanovených pro vznik nároku na slevu), uzavřít se Zákazníkem Nájemní smlouvu (je-li Předmět nájmu ve vlastnictví TOWNOUT) anebo zprostředkovat Zákazníkovi uzavření Nájemní smlouvy s Pronajímatelem (není-li Předmět nájmu ve vlastnictví TOWNOUT) a Zákazník se zavazuje uhradit Rezervační poplatek. 
   8. Zákazník odesláním Rezervace závazně prohlašuje, že splňuje podmínky stanovené právními předpisy pro užívání Předmětu nájmu a pro uzavření Nájemní smlouvy.
   9. Zákazník odesláním Rezervace souhlasí s obsahem těchto VOP.
   10. Jestliže došlo k uzavření Rezervační smlouvy se Spotřebitelem méně než 14 dnů před požadovaným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, Zákazník výslovně souhlasí a žádá, aby plnění Rezervační smlouvy bylo ze strany TOWNOUT zahájeno před skončením lhůty pro odstoupení od Rezervační smlouvy dle čl. 30.3. těchto VOP. 
 2.  
 • 16. Rezervační poplatek:
 1.  
  1. Na základě Rezervační smlouvy TOWNOUT vystaví Zákazníkovi fakturu na úhradu Rezervačního poplatku. TOWNOUT zašle Zákazníkovi fakturu na Rezervační poplatek elektronickou poštou na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Rezervaci nebo za tímto účelem sdělenou TOWNOUT. 
  2. Rezervační poplatek musí být vždy uhrazen v plné výši před předáním Předmětu nájmu Zákazníkovi a uzavřením Nájemní smlouvy. Rezervační poplatek je splatný:
   1. ve lhůtě sedmi 7 dnů od obdržení faktury, jestliže byla Rezervační smlouva uzavřena 5 týdnů a více před vyzvednutím Předmětu nájmu,
   2. ve lhůtě 7 dnů od obdržení faktury, jestliže byla Rezervační smlouva uzavřena méně než 5 týdnů před vyzvednutím Předmětu nájmu.
  3. Rezervační poplatek může být hrazen následovně:
   1.  
    1. bezhotovostně platební kartou (debetní či kreditní);
    2. bezhotovostně na bankovní účet TOWNOUT, a to i prostřednictvím QR platby, je-li tato nabízena.
  4. Povinnost Zákazníka zaplatit Rezervační poplatek je splněna okamžikem jeho připsání na bankovní účet TOWNOUT.
  5. Pokud Zákazník neuhradí Rezervační poplatek řádně a včas (v plné výši a ve lhůtě splatnosti), dojde k bezplatnému zrušení Rezervace, Rezervační smlouva automaticky zaniká a TOWNOUT je oprávněn uvolnit Předmět nájmu v Rezervačním systému pro Rezervaci třetím osobám.
  6. Jestliže Zákazník nevyzvedne Předmět nájmu v den sjednaný pro vyzvednutí Předmětu nájmu (tj. v první den sjednané doby nájmu), Rezervace zaniká, TOWNOUT je oprávněn uvolnit Předmět nájmu v Rezervačním systému pro Rezervaci třetím osobám a Zákazník je povinen uhradit TOWNOUT Stornopoplatky dle čl. 17.3. těchto VOP.
  7. Je-li Nájemní smlouva uzavřena mezi TOWNOUT a Zákazníkem, zavazuje se TOWNOUT započítat Rezervační poplatek na Nájemné.
  8. Je-li Nájemní smlouva uzavřena mezi Zákazníkem a Pronajímatelem, zavazuje se TOWNOUT předat Rezervační poplatek uhrazený Zákazníkem Pronajímateli k započtení na Nájemné, a to za podmínek stanovených Zprostředkovatelskou smlouvou. 
 • 17. Stornopoplatky:
 1.  
  1.  
   1. Dojde-li ke zrušení Rezervace Zákazníkem 5 týdnů a více před smluveným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, nabídne TOWNOUT Zákazníkovi změnu termínu Rezervace. 
   2. Dojde-li ke zrušení Rezervace Zákazníkem:
    1. ve 4. až 2. týdnu před smluveným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, zavazuje se Zákazník uhradit TOWNOUT Stornopoplatek ve výši 20 % Rezervačního poplatku;
    2. v době 7 dnů a více než 24 hodin před smluveným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, zavazuje se Zákazník uhradit TOWNOUT Stornopoplatek ve výši 30 % Rezervačního poplatku;
   3. Při nevyzvednutí Předmětu nájmu ve smluveném termínu vyzvednutí Předmětu nájmu zavazuje se Zákazník uhradit TOWNOUT Stornopoplatek ve výši 50 % Rezervačního poplatku.
   4. Týdnem se rozumí 7 kalendářních dnů.
 2.  
  1.  
 • 18. Zdravotní potíže Zákazníka:
 1.  
  1. V případě, že si Zákazník nemůže Předmět nájmu vyzvednout ve smluvený termín z důvodů zdravotních potíží Zákazníka, které Zákazník prokáže TOWNOUT lékařským potvrzením předloženým nejpozději 1 den před smluveným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, nabídne TOWNOUT Zákazníkovi náhradní termín Rezervace s dodatečnou platbou Zákazníka ve výši 15 % z Rezervačního poplatku (náhradní termín Rezervace vždy závisí na aktuálně volných termínech a s tím související dostupnosti Předmětu nájmu). Jestliže Zákazník nevyužije nabídky náhradního termínu, je povinen uhradit TOWNOUT Stornopoplatek v souladu s čl. 17.3. těchto VOP.
 • 19. Slevové podmínky TOWNOUT:
 1.  
  1. Podle včasnosti Rezervace: Činí-li Zákazník Rezervaci sedm (7) a více týdnů dopředu před plánovaným počátkem nájmu Předmětu nájmu, může uplatit 5% slevu z Rezervačního poplatku (a tomu odpovídajícího Nájemného) při úhradě Rezervačního poplatku do 5 kalendářních dnů od obdržení faktury na Rezervační poplatek, kterou je TOWNOUT oprávněn vystavit ihned po obdržení Rezervace. 
  2. Podle délky pronájmu: Zákazník může uplatnit slevu na pronájem Karavanu v závislosti na délce pronájmu, a to:
   1. ve výši 5% z Nájemného v případě, že délka pronájmu činí 8-14 dnů,
   2. ve výši 10% z Nájemného v případě, že délka pronájmu činí 15-21 dnů,
   3. ve výši 15% z Nájemného v případě, že délka pronájmu činí 22 a více dnů.
  3. Slevové podmínky dle tohoto čl. 19. těchto VOP se vztahují na pronájem karavanu (tzn. nevztahuje se například na pronájem vozidla, elektrokola či jiného Zboží). 
 • 20. Další podmínky pronájmu 
 1.  
  1. Minimální doba nájmu Předmětu nájmu je 3 kalendářní dny, není-li sjednáno jinak. 
  2. Nájemce se zavazuje uvádět v Rezervaci i jindy pravé, úplné a platné údaje nezbytné k uzavření a následnému plnění Nájemní smlouvy, zejména se jedná o údaje o totožnosti Nájemce a jeho úředních dokladech, kontaktní údaje Nájemce, údaje o jeho vážném zájmu na uzavření i plnění Nájemní smlouvy, a to po celou dobu trvání právního vztahu i v době před uzavřením Nájemní smlouvy. 
 • 21. Nájemní smlouva
 1.  
  1.  
   1. Kde se v čl. 21. těchto VOP  hovoří o „Pronajímateli“, myslím se tím i TOWNOUT, je-li smluvní stranou Nájemní smlouvy na straně pronajímatele.
   2. Nájemní smlouva se uzavírá ve sjednaný den počátku nájmu dle Rezervační smlouvy, před předáním Předmětu nájmu Zákazníkovi.
   3. Zákazník bere na vědomí, že Pronajímatel může omezit, kdo a za jakých podmínek, s ním může uzavřít Nájemní smlouvu, a to zejména věkem a dispozicí řidičským oprávněním k poptávanému typu vozila či karavanu platným území států, na kterém má být Předmětu nájmu užívat od okamžiku uzavření Nájemní smlouvy, minimální délkou pronájmu apod. Nevyplývají-li taková omezení z platných právních předpisů, budou uvedena ve specifikaci Předmětu nájmu na Webových stránkách. 
   4. Práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele se řídí Nájemní smlouvou za podmínek určených Pronajímatelem a sjednaných v Rezervační smlouvě. TOWNOUT Nájemci garantuje, že podmínky nájmu sjednané v Rezervační smlouvě (zejména Nájemné, období trvání Nájmu, smluvní pokuty a poplatky) zůstanou v Nájemní smlouvě zachovány.
   5. Má se za to, že Nájemce s Pronajímatelem Nájemní smlouvu ve sjednaném termínu uzavřeli, není-li prokázán opak.
   6. TOWNOUT není odpovědný za jakékoli jednání Pronajímatele odlišného od TOWNOUT či třetí osoby v souvislosti s Nájemní smlouvou, kterým Zákazníkovi/Nájemci vznikne jakákoli újma.
 2.  
 • 22. Nájemné a platební podmínky
 1.  
  1. Nájemné za Předmět nájmu podle Nájemní smlouvy je určeno jako součet částek (nájemného) za všechny Předměty nájmu podle Nájemní smlouvy (dále jen „Nájemné“).
  2. Nájemné za Předmět nájmu podle Nájemní smlouvy se řídí nabídkou uveřejněnou na Webové stránce:
   1. Nájemné za nájem Předmětu nájmu se určí jako součin sazby v Kč za den a počtu dní trvání nájmu, kdy za den se počítá každý, byť jen započatý kalendářní den trvání nájmu podle Nájemní smlouvy ode dne převzetí Předmětu nájmu Nájemcem do posledního dne trvání nájmu podle Rezervace Zákazníka.
  3. Nájemné kromě poskytnutí Předmětu nájmu k užívání také zahrnuje:
   1. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); 
   2. připojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty (celá Evropa) až do výše 150 mil. Kč;
   3. havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí min. 10.000,- Kč;
   4. pravidelný servis a údržbu vozu před jeho převzetím Nájemcem;
   5. běžné opotřebení vozu.
  4. Nájemné nezahrnuje zejména:
   1. opravy a výměny pneumatik v případě defektu,
   2. mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od orgánů veřejné moci jakéhokoliv státu,
   3. spoluúčast v případě účasti Nájemce na dopravní nehodě,
   4. veškeré další náklady spojené s provozem Předmětu nájmu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.
  5. Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby Nájemné bylo uhrazeno z Rezervačního poplatku. 
 • 23. Kauce
 1.  
  1. Nájemce je povinen složit při převzetí Předmětu nájmu Kauci. Není-li Nájemní smlouvou určeno jinak, činí Kauce 10.000,- Kč. 
  2. Kauce se skládá v hotovosti, oproti potvrzení o přijetí Kauce. 
  3. Složení Kauce je podmínkou předání Předmětu nájmu Nájemci. Nesloží-li Nájemce Kauci a nedojde-li v důsledku toho k předání Předmětu nájmu, jdou veškeré důsledky s tím spojené k tíži Nájemce (Zákazníka). 
  4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 27.9. anebo čl. 27.10. těchto VOP, vrací se Kauce Nájemci při převzetí Předmětu nájmu od Nájemce. TOWNOUT (je-li smluvní stranou Nájemní smlouvy) či Pronajímatel jsou oprávněni započíst veškeré své splatné pohledávky za Nájemcem vyplývající z Nájemní smlouvy nebo souvisejících dokumentů oproti právu Nájemce na vrácení Kauce, zejména nikoli však výlučně se může jednat o spoluúčasti, smluvní pokuty, náklady vzniklé při opravách poškození vozidla či nákladech souvisejících s jeho čistěním, opravě či pořízením poškozeného nebo zničeného doplňkového vybavení.
  5. Při předčasném vrácení Předmětu nájmu nemá Nájemce právo na slevu z Nájemného ani jiných plateb, k nimž mu dosud vznikla povinnost podle Nájemní smlouvy nebo dokumentů s ní souvisejících, není-li písemně dohodnuto jinak.
 • 24. Předání Předmětu nájmu Nájemci
 1.  
  1. Kde se v čl. 24. těchto VOP hovoří o „Pronajímateli“, myslím se tím i TOWNOUT, je-li smluvní stranou Nájemní smlouvy na straně pronajímatele.
  2. Předmět nájmu se Nájemci předává na adrese Pronajímatele, kterou Pronajímatel určí. Místo předání je uvedeno ve specifikaci Předmětu nájmu na Webové stránce a je Zákazníkovi známo před odesláním Rezervace.
  3. V den sjednaný pro převzetí Předmětu nájmu je Nájemce povinen Předmět nájmu převzít. Není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je předání Předmětu nájmu možné v Provozní době. 
  4. Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že předání Předmětu nájmu při začátku doby nájmu může trvat přibližně 1 až 2 hodiny. Pronajímatel negarantuje Nájemci, že bude možné převzít Předmět nájmu přesně ve stanovený čas.
  5. Předmět nájmu je Nájemci předáván čistý.
  6. O stavu Předmětu nájmu při převzetí Nájemcem je sepsán předávací protokol s podpisy zástupce Pronajímatele a Nájemce. 
  7. Při převzetí Předmětu nájmu Nájemcem Pronajímatel předá Nájemci také poučení o technických parametrech daného Předmětu nájmu případně poučení k vybavení Předmětu nájmu. Nájemce je povinen se s poučením důkladně seznámit a dodržovat stanovené pokyny. Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že v případě užívání Předmětu nájmu nebo jeho vybavení ze strany Nájemce v rozporu s poskytnutým poučením nenese Pronajímatel odpovědnost za případnou vzniklou újmu Nájemce nebo újmu třetích osob.
  8. Vše, co je uvedeno v těchto VOP o předání Předmětu nájmu při začátku doby nájmu, platí přiměřeně i pro doplňkové vybavení, je-li také Předmětem nájmu.
 • 25. Provoz vozidla
 1.  
  1. Nájemce je povinen Předmět nájmu i doplňkové vybavení užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze, provozním řádem Předmětu nájmu, poučením a s náležitou péčí tak, aby TOWNOUT, Pronajímateli ani třetím osobám nevznikla újma.
  2. Je-li Předmětem nájmu vozidlo, jsou toto vozidlo oprávněni řídit výhradně osoby, které jsou:
   1. držiteli platného řidičského oprávnění skupiny B, a
   2. uvedené v Nájemní smlouvě jako řidiči vozidla.
  3. Je-li Předmětem nájmu karavan, bere Nájemce na vědomí, že vozidlo s připojeným karavanem jsou oprávněny řídit výhradně osoby, které jsou:
   1. držiteli platného řidičského oprávnění skupiny B, a
   2. uvedené v Nájemní smlouvě jako řidiči vozidla.
  4. V Předmětu nájmu je bez výjimek zakázáno kouřit.
  5. Nájemce odpovídá i za jednání třetích osob při užívání Předmětu nájmu.
  6. Nájemce je povinen do Předmětu nájmu, které je vozidlem, doplňovat výhradně kvalitní palivo uvedené v technickém průkazu vozidla.
 • 26. Nehody a poruchy Předmětu nájmu
 1.  
  1. Kde se v čl. 26. těchto VOP hovoří o „Pronajímateli“, myslím se tím i TOWNOUT, je-li smluvní stranou Nájemní smlouvy na straně pronajímatele.
  2. Pronajímatel upozorňuje Nájemce, že vozidla a karavany, jež jsou Předmětem nájmu, jsou havarijně pojištěny a jsou pojištěny rovněž proti [odcizení a vandalismu] se spoluúčastí Nájemce ve výši 10.000,- Kč. Současně mají vozidla a karavany uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu. 
  3. Nájemce bere na vědomí, že havarijní pojištění vozidel a karavanů (není-li Pronajímatelem uvedeno jinak) se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na škody vzniklé: 
   1. na interiéru vozidla/karavanu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, 
   2. ztrátou vybavení vozidla/karavanu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, 
   3. na zavazadlech a přepravovaném nákladu, 
   4. na pneumatikách a discích vozidla/karavanu,  
   5. na markýze zaviněné nesprávnou manipulací či důsledkem větru, 
   6. v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozidla/karavanu, 
   7. v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozidla/karavanu, 
   8. odcizením vozidla/karavanu, ani 
   9. zpronevěrou vozidla/karavanu.
  4. Nájemce je povinen Pronajímateli bez zbytečného odkladu ohlásit vznik jakékoliv újmy na Předmětu nájmu, nebo újmy na zdraví či majetku třetí osoby způsobené užíváním Předmětu nájmu. Nájemce je povinen Pronajímateli bez zbytečného odkladu ohlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání Předmětu nájmu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat Pronajímatele na telefonním čísle uvedeném v Nájemní smlouvě a je povinen postupovat dle pokynů Pronajímatele. 
  5. V případě pojistné události má Nájemce možnost kontaktovat asistenční službu, kontaktní údaje budou Nájemci sděleny při předání Předmětu nájmu.
  6. Veškeré škody způsobené na Předmětu nájmu třetími osobami a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny za přítomnost policejních nebo obdobných orgánů a Nájemce je povinen doručit Pronajímateli písemný a čitelný protokol o událost jakož i veškeré další relevantní dokumenty, a to nejpozději v den skončení doby nájmu. 
  7. V případě dopravní nehody je Nájemce dále povinen zaznamenat údaje totožnosti všech účastníků dopravní nehody a svědků dopravní nehody, zejména se jedná o zjištění a zaznamenání jména, příjmení a adresy bydliště, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie registračních značek všech vozidel zúčastněných na dopravní nehodě. 
  8. Nepojízdný Předmět nájmu je Nájemce povinen zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých Nájemce nedoloží úřední doklad o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené Nájemcem.
  9. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, je Nájemce povinen nahradit Pronajímateli nejpozději při skončení doby nájmu.
  10. Spoluúčast v případě pojistných událostí se vznikem škod, na něž se vztahuje havarijní pojištění, hradí Nájemce. Spoluúčast může být v případě pojistné události odečtena Nájemci z Kauce. Nájemce se dále zavazuje uhradit Pronajímateli rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním Pronajímateli. 
  11. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení Předmětu nájmu je Nájemce povinen poskytnout Pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního Předmětu nájmu od Pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.
  12. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv oprav či úprav Předmětu nájmu. Nájemce je povinen řídit se pokyny Pronajímatele pro jakékoli opravy Předmětu nájmu stran výběru servisu výrobce, způsobu a rozsahu případných oprav a podobně. 
  13. V případě jakékoliv škody na Předmětu nájmu způsobené Nájemcem nebo třetí osobou užívající Předmět nájmu se souhlasem Nájemce, která Předmětu nájmu vyřadí z provozu, je Pronajímatel oprávněn po Nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti Pronajímateli vznikl.
 • 27. Vrácení Předmětu nájmu
 1.  
  1. Kde se v čl. 27. těchto VOP hovoří o „Pronajímateli“, myslím se tím i TOWNOUT, je-li smluvní stranou Nájemní smlouvy na straně pronajímatele.
  2. Nájemce je povinen Předmět nájmu Pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení sjednané doby nájmu a v témže místě, kde došlo k předání Předmětu nájmu Nájemci (nebylo-li mezi Nájemní smlouvě sjednáno jinak). Byl-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem ujednán čas vrácení Předmětu nájmu, je takový čas pro smluvní strany závazný. Jinak je Nájemce povinen vrátit Předmět nájmu pronajímateli v Provozní době Pronajímatele. 
  3. Nedostaví-li se Nájemce k vrácení Předmětu nájmu nejpozději v den a čas sjednaný pro vrácení Předmětu nájmu Pronajímateli, má Pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou, byť jen započatou hodinu prodlení s vrácením Předmětu nájmu.
  4. Nesplní-li Nájemce svou povinnost předat Předmět nájmu nejpozději poslední den sjednané doby nájmu, vzniká Pronajímateli právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý kalendářní den prodlení s předáním Předmětu nájmu.
  5. Nájemce je povinen Předmět nájmu předat Pronajímateli po skončení doby nájmu uklizený, čistý, ve stavu, v jakém byl předán k užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě, že je Předmětem nájmu karavan, Nájemce zejména zajistí vyprázdnění odpadních nádob. V případě, že je Předmětem nájmu vozidlo, Nájemce zejména zajistí doplnění plné nádrže pohonných hmot.
  6. Při předání vozidla Pronajímateli se sepíše předávací protokol o stavu Předmětu nájmu. Předmět nájmu je předán a nájem končí okamžikem podpisu předávacího protokolu zástupcem Pronajímatele, bez takového podpisu není předávací protokol platný. 
  7. Nájemce výslovně souhlasí, že Pronajímatel je oprávněn provést podrobnou kontrolu Předmětu nájmu kdykoliv po skončení doby nájmu a podpisu předávacího protokolu. V případě dodatečného zjištění nedostatků, závad či škod na Předmětu nájmu nebo jeho příslušenství Pronajímatel tyto skutečnosti oznámí Nájemci a má se za to, že takové závady vznikly za trvání nájmu, neprokáže-li Nájemce opak.
  8. Nájemce je dále povinen: 
   1. v případě vrácení vozidla anebo karavanu ve znečištěném stavu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč nebo silně znečištěném 3.000,- Kč; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno; 
   2. v případě vrácení vozidla anebo karavanu s nevyprázdněnou odpadní nádobou zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   3. v případě vrácení vozidla anebo karavanu bez osvědčení o technickém průkazu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   4. v případě vrácení Předmětu nájmu bez jakéhokoliv dílčího příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit Pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;
   5. v případě vrácení vozidla bez klíče od zapalování vozidla anebo klíče od obytné části vozidla zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jeden nevrácený klíč; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   6. v případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost anebo poruchu zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;
   7. v případě nesplnění povinnosti doručit Pronajímateli protokoly a jiné úřední záznamy od veřejných orgánů týkající se Předmětu nájmu a neposkytnutí součinnosti zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jeden případ; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno; a
   8. v případě oprav a úprav bez svolení Pronajímatele zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jeden případ; právo Pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.
  9. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou pohledávku za Nájemcem na úhradu smluvní pokuty uvedenou v čl. 27 těchto VOP anebo pohledávku za Nájemce na náhradu škody vůči pohledávce Nájemce za Pronajímatelem na vrácení Kauce.
  10. Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci složenou Kauci nebo její zbývající část, dojde-li k zápočtu ve smyslu těchto VOP nebo Nájemní smlouvy, a to do čtrnácti dnů ode dne předání Předmětu nájmu Pronajímateli. V případě, že dojde k pojistné události, je Pronajímatel oprávněn Kauci nebo její zbývající část zadržet až do okamžiku, kdy bude pojistná událost zcela zlikvidována. TOWNOUT či Pronajímatel je poté povinen vrátit Nájemci složenou Kauci nebo její zbývající část, a to do čtrnácti dnů ode dne, kdy se Pronajímatel dozví o tom, že pojistná událost byla zlikvidována. 
 • 28. Překážka vyšší moci:
 1.  
  1. Překážkou vyšší moci se rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
   1. objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle Rezervační smlouvy, Zprostředkovatelské smlouvy nebo Nájemní smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);
   2. tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením Rezervační smlouvy, Zprostředkovatelské smlouvy či Nájemní smlouvy;
   3. tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.
  2. Překážkou vyšší moci je zejména případ zničení nebo závažného poškození Rezervovaného Předmětu nájmu, které nelze přičítat k tíži TOWNOUT nebo Pronajímatele, k němuž došlo před sjednaným termínem vyzvednutí Předmětu nájmu, a v důsledku něhož nelze Předmět nájmu užívat k obvyklému účelu nebo jeho užívání k obvyklému účelu podstatným způsobem omezeno.
  3. Namítá-li Zákazník, že k uzavření Nájemní smlouvy nemůže dojít v důsledku Překážky vyšší moci, je povinen výskyt Překážky vyšší moci TOWNOUT prokázat; v opačném případě Zákazník bere na vědomí, že TOWNOUT bude účtovat Zákazníkovi Stornopoplatky dle čl. 17. těchto VOP.
  4. Jestliže Nájemní smlouva nemůže být uzavřena v termínu sjednaném v Rezervační smlouvě z důvodu Překážky vyšší moci, má TOWNOUT i Zákazník právo Rezervační smlouvu ukončit. V takovém případě TOWNOUT vrátí Zákazníkovi Rezervační poplatek do 7 dnů od ukončení Rezervační smlouvy. 

ČÁST V. VOP (čl. 29. až 31.) – DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 • 29. Ochrana osobních údajů
 1.  
  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů se nachází na Webové stránce v sekci Ochrana osobních údajů.
 • 30. Poučení Spotřebitele:
 1.  
  1. Smluvní stranu, která je Spotřebitelem, TOWNOUT informuje, že k mimosoudnímu řešení sporů ze smluvních vztahů vznikajících mezi TOWNOUT a Spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Návrh na mimosoudní řešení sporu je možno podat rovněž prostřednictvím on-line platformy Evropské unie k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů dostupné skrze https://ec.europa.eu/
  2. Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje TOWNOUT prostřednictvím elektronické adresy info@townout.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle TOWNOUT na elektronickou adresu stěžovatele.
  3. Zájemce anebo Zákazník, je-li Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu ust. § 1820 Občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. 
   1. Jestliže TOWNOUT již začal plnit své závazky z uzavřené smlouvy, má TOWNOUT právo na přiměřenou náhradu nákladů za již poskytnuté plnění. TOWNOUT je oprávněn započíst dlužné částky na částky, které již od Spotřebitele obdržel.
   2. Spotřebitel může odstoupit od Rezervační smlouvy přímo v rámci komunikace s TOWNOUT, může ale využít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP, a je dostupný rovněž na Webové stránce.
  4. Rozsah, podmínky a způsobu uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem upravuje Reklamační řád TOWNOUT dostupný na Webové stránce.
 • 31. Závěrečná ujednání
 1.  
  1. Právní vztahy neupravené smlouvou nebo těmito VOP se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. 
  2. Pokud smluvní vztah uzavřený prostřednictvím Webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  3. Ujednání obsažená ve smlouvě (tj. v Rezervační smlouvě, Kupní smlouvě, Zprostředkovatelské smlouvě či Nájemní smlouvy) odchylná od VOP mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
  4. Znění VOP může TOWNOUT jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 18.2.2021.

Napsali o nás

Otevřít chat
1
Dobrý den, ráda Vám pomohu s výběrem některého z našich karavanů. Odpovídáme téměř ihned.

Míša z TownOut